بازی آنلاین دهات مافیا

نقش کلانتر در بازی مافیا

 

کلانتر 🤠

گروه شهروند⚪

اگر به فردی مشکوک شد،می تواند او را فقط با یک رای به دادگاه بیاورد تا اعدام شود.