بازی آنلاین دهات مافیا

نقش گروگانگیر در بازی مافیا

گروگانگیر

گروه مافیا🔴

گروگانگیر تیم مافیا یارهایش را می شناسد اما مستقل از آنها بازی می کند و به تنهایی کار خود را انجام می دهد.

او هر شب یک نفر را گروگان می گیرد و در صورتی که آن شهروند نقش دار باشد، شهروند نمی تواند از توانایی خود استفاده کند.

*گروگانگیر حق ندارد برای دو شب متوالی یک نفر را گروگان بگیرد.

*نقش مشابه گروگانگیر در دهات مافیا، خفتگیر است.