بازی آنلاین دهات مافیا

نقش گرگینه در بازی مافیا

گرگینه 🐺

گروه مستقل

در شب هایی که ماه کامل است، اگر تصمیم به حمله بگیرد هم به هدف خود حمله می کنید هم  به تمامی افرادی که به خانه هدف گرگ بیایند.

درصورتی که در ماه کامل هدفی انتخاب نکنید به هر کسی که به خانه شما بیاید حمله خواهید کرد.

گرگ دارای دو جان است.